RLM Traduction, samen verwezenlijken we uw ambities.

FR | EN

  • rue du Comptoir 59

    4680 Oupeye België


  • Bel ons

    +32497558740


  • Volg ons

    | |

Algemene verkoopvoorwaarden
1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen naar aanleiding van diensten uitgevoerd door dhr. Raphaël LO MONTE, handelend onder de commerciële benaming: RLM TRADUCTION.

Door de overeenkomst te ondertekenen, ofwel door de orderbevestiging te aanvaarden, of door geen factuur te betwisten indien de Klant een handelaar is, erkent de medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze aanvaard te hebben.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de eventuele algemene voorwaarden van de Klant en die van RLM TRADUCTION wordt overeengekomen dat die laatste voorrang hebben.

Indien de medecontractant zich beroept op algemene voorwaarden die eveneens stellen dat in geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van zijn eigen medecontractanten zijn algemene voorwaarden voorrang hebben, dan zijn de algemene voorwaarden van de medecontractant en die van RLM TRADUCTION niet toepasbaar en worden ze niet toegepast. De niet-toepasbaarheid van de respectieve algemene voorwaarden in het voorziene geval is dus wederkerig.


2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen voor werken en diensten die worden geplaatst bij het bedrijf RLM TRADUCTION van dhr. Raphaël LO MONTE, met maatschappelijke zetel in 4680 Oupeye, rue du Comptoir 59, en ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0663.589.371.

De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt een beslissende voorwaarde voor de instemming van RLM TRADUCTION, tenzij daaraan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verzaakt.


3. Bestelling

Elke bestelling die wordt toevertrouwd aan RLM TRADUCTION bindt het bedrijf slechts na zijn schriftelijke bevestiging ervan.

Wijzigingen die door de Klant aan zijn bestelling of aan de offerte worden aangebracht, zijn slechts geldig op voorwaarde dat RLM TRADUCTION ze uitdrukkelijk aanvaard en schriftelijk bevestigd heeft.

In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant, zal de Klant automatisch een schadevergoeding moeten betalen ten belope van 30% van het totale bedrag van de bestelling, onverminderd het recht voor RLM TRADUCTION om voor de rechtbank te bewijzen dat de werkelijk geleden schade hoger ligt.

De door RLM TRADUCTION uitgevoerde diensten worden verondersteld aanvaard te zijn door de Klant uiterlijk acht kalenderdagen na levering, behoudens een precieze en gedetailleerde klacht die hij via aangetekende zending aan RLM TRADUCTION zou betekenen vóór het verstrijken van die termijn.


4. Termijnen

De eventueel vastgelegde termijnen voor de prestaties of leveringen zijn, tenzij anders vermeld, louter indicatief.

Indien een termijn dwingend is, moet dit duidelijk gepreciseerd worden in de bestelling of de orderbevestiging. In dat geval zal RLM TRADUCTION de mogelijkheid om al dan niet aan de wens van de Klant tegemoet te komen, opnieuw bevestigen.

Volgende omstandigheden vrijwaren RLM TRADUCTION van deze termijnen:
 - de gevallen van overmacht, met inbegrip van, meer bepaald, stakingen, incidenten van technische aard, vertraging van de leverancier en tekort aan arbeidskrachten;
 - indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, zonder dat een ingebrekestelling nodig is;
 - indien de Klant tijdens het werk wijzigingen aanbrengt;
 - indien de Klant de gewenste informatie niet levert.


5. Prijzen en betaling

De Klant is verplicht aan RLM TRADUCTION de prijs te betalen waarvan de modaliteiten zijn vastgelegd in de offerte of, zo niet, in de factuur uitgegeven door RLM TRADUCTION. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief alle heffingen, met inbegrip van btw, die ten laste zijn van de Klant. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van RLM TRADUCTION, uiterlijk binnen de dertig dagen na de datum van hun verzending.

Na het verstrijken van die termijn geeft elke onbetaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een conventionele intrest van 12% per jaar, met een minimumtarief zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elke factuur die onbetaald is op de vervaldag zal bovendien, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van 15% van het nog onbetaalde bedrag, met een minimum van 50,00 euro per factuur.

Elk betwisting met betrekking tot een factuur moet RLM TRADUCTION binnen de acht dagen na de verzending ervan schriftelijk bereiken.


6. Eigendom en clausule van eigendomsvoorbehoud

De Klant erkent dat RLM TRADUCTION volledig eigenaar blijft van zijn vertalingen, en meer in het algemeen van het geheel van de geleverde producten tot de complete betaling van de prijs zoals vastgelegd in de bestelling (orderbevestiging) of elk ander contractueel document. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de termijn zoals voorzien in deze algemene voorwaarden of de bijzondere opdrachtvoorwaarden, is het de Klant verboden om de door RLM TRADUCTION geleverde producten te gebruiken.

Het is de Klant verboden om daden te stellen die de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van RLM TRADUCTION met betrekking tot zijn onderscheidende tekens, zijn Producten, het geheel van de documenten, foto’s of teksten gebruikt door RLM TRADUCTION, ongeacht hun aard en op welke drager ook kunnen betwisten, die de bescherming van die rechten kunnen belemmeren of het genot ervan door RLM TRADUCTION kunnen verstoren.

De niet-naleving van dit artikel wordt beschouwd als een zware fout en kan met alle rechtsmiddelen worden bestraft. Er zal een onverminderbare en automatische boete van tweeduizend euro (2000€) verschuldigd zijn aan RLM TRADUCTION in geval van niet-naleving, onverminderd het recht van RLM TRADUCTION om voor de rechtbank vergoeding van de werkelijke schade te vragen.


7. Opzegging - ontbinding

De voorgaande bepalingen bevatten geen verzaking door RLM TRADUCTION aan zijn recht om, naar eigen goeddunken, in geval van niet-betaling of in geval van niet-naleving door de medecontractant van zijn contractuele bepalingen, de ontbinding of opzegging van de overeenkomst te eisen, met schadevergoeding.

In geval van opzegging – ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de Klant, zal naast de prijs van de uitgevoerde prestaties aan RLM TRADUCTION een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het saldo van de bestelling verschuldigd zijn, onverminderd het recht voor RLM TRADUCTION om een hogere schade te bewijzen.


8. Verwerking van persoonsgegevens

Indien de levering van het Product de verwerking door RLM TRADUCTION van door de Klant beheerde persoonsgegevens inhoudt, zal RLM TRADUCTION die verwerking overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679 uitvoeren.

De Klant erkent duidelijk de mogelijkheid tot verzameling, registratie en gebruik door de dienstverlener van persoonsgegevens die hem betreffen, evenals de persoonsgegevens van zijn eigen klanten. Deze gegevensverzameling is van louter contractuele aard.

De Klant wordt ook ingelicht dat hij op elk ogenblik aan de dienstverlener toegang mag vragen tot de meegedeelde gegevens, de rechtzetting of schrapping ervan mag vragen, of minstens een beperking van de verwerking kan bekomen. Hij kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking indien dit onwettig blijkt te zijn, of minstens bekomen dat zijn gegevens aan hem worden overgedragen in uitoefening van zijn recht van gegevensoverdraagbaarheid.

In geval van problemen ten gevolge van de verwerking van zijn persoonsgegevens, wordt de Klant ingelicht dat hij een klacht kan indienen bij de nationale toezichthoudende instantie, hetzij de Privacycommissie.

De gegevens die de dienstverlener mag verzamelen voor de door hem verrichte diensten, zijn de volgende:

 - De Naam en Voornaam van de klanten en hun werknemers;
 - Het geslacht van de klanten en hun werknemers;
 - Het adres van de klanten en hun werknemers;
 - Het telefoonnummer van de klanten en hun werknemers;
 - Het e-mailadres van de klanten en hun werknemers;
 - De bankrekeningen van de klanten;
 - Alle andere persoonsgegevens voor zover ze noodzakelijk zijn voor de hierna beschreven doeleinden van de verwerking.

Deze gegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:
 - De communicatie tussen de partijen;
 - De correcte uitvoering van de overeengekomen opdracht;
 - Om door de Klant afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de aangeboden en/of verkochte producten en/of diensten op te maken, uit te voeren of op te zeggen;
 - Om beoordelingen te maken en beslissingen te nemen omtrent de voorwaarden van deze overeenkomsten;
 - Om producten en/of diensten te leveren;
 - Om de kwaliteit van de aangeboden en/of verkochte producten en/of diensten te verbeteren;
 - Voor onderzoek en analyse;
 - Om marketinginformatie te verstrekken.

Alle noodzakelijke, verzamelde persoonsgegevens worden door de dienstverlener of zijn medewerkers bewaard en mogen worden doorgegeven aan de ondernemingen waarmee de dienstverlener – of zijn leveranciers – samenwerkt, wanneer een dergelijke gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.


9. Niet-verzaking en nietigheid

Het feit dat de handelaar op een bepaald ogenblik beslist om één van de clausules van deze online Algemene Verkoopvoorwaarden of de wettelijke vermeldingen niet toe passen, leidt in geen geval tot definitieve verzaking aan deze clausules.

De ongeldigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de daadwerkelijke toepassing van de andere clausules.


10. Bevoegdheid – toepasselijk recht

Alle betwistingen omtrent de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de opzegging/ontbinding van de overeenkomst die is afgesloten tussen RLM TRADUCTION en de Klant worden uitsluitend onderworpen aan de hoven en rechtbanken van Luik, afdeling Luik.

Het toepasselijke recht is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander recht.