RLM Traduction, samen verwezenlijken we uw ambities.

FR | EN

 • rue du Comptoir 59

  4680 Oupeye België


 • Bel ons

  +32497558740


 • Volg ons

  | |

Privacybeleid

Bijgewerkt op 04/01/2019
1. Partijen en Doel

RLM Traduction (hierna “RLM Traduction” of de “Verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)
rue du Comptoir 59, 4680 Oupeye
KBO/BTW: BE0663.589.371
E-mail: info@rlmtraduction.com
Telefoon: +32 (0) 497 55 87 40


RLM Traduction maakt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft om de Gebruikers van de website met volgend adres: https://www.rlmtraduction.com (hierna de “Site” genoemd), in alle transparantie te informeren omtrent de manier waarop de persoonsgegevens door RLM Traduction worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, hetzij elke natuurlijke of rechtspersoon, die op welke manier ook de Site bezoekt of in interactie treedt met de Site.

In dat opzicht bepaalt RLM Traduction alle middelen en technische, juridische en organisatorische doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. RLM Traduction verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen voor een gegevensverwerking overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet” genoemd) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de Verordening” genoemd).

Het staat RLM Traduction vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn vraag en voor zijn rekening (hierna “de Onderaannemer” genoemd). In voorkomend geval, verbindt RLM zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, ten opzichte van de Wet en de Verordening.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van die gegevens door RLM Traduction, in zijn hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de verwerking, of door de dienstverleners handelend in naam en voor rekening van RLM Traduction, zal overeenkomstig de Wet en de Verordening gebeuren.

De persoonsgegevens worden door RLM Traduction verwerkt in overeenstemming met onderstaande doeleinden, via:

 • • Het contactformulier;
 • • Het gebruik van cookies.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening, worden volgende doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld:

 • • Het opmaken van statistieken teneinde de Site, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking te verbeteren;
 • • Het verbeteren van de kwaliteit van de Site.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat RLM Traduction, tijdens zijn bezoek of gebruik van de Site, volgens de modaliteiten en beginselen beschreven in dit Privacybeleid, volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • • De informatie die de gebruikers meedelen voor contractuele doeleinden en voor de correcte uitvoering van de wederkerige verplichtingen, namelijk de naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens enz., en meer algemeen alle informatie die vrijwillig wordt meegedeeld door de gebruiker;
 • • De gebruikersinformatie die wordt verzameld via het contactformulier, namelijk het e-mailadres, het telefoonnummer, de naam, de voornaam en het adres van de gebruikers;
 • • Wat elk van de bezoeken op de Site betreft, wordt volgende informatie automatisch verzameld:
  • o het IP-adres, het type en model van de browser en het besturingssysteem;
  • o het geheel van de informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker heeft geraadpleegd op de Site, namelijk de URL en de navigatietijd.

5. Toestemming

Door naar de Site te gaan en ze te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en op vrije, specifieke, duidelijke en eenduidige manier zijn toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen. Deze toestemming betreft de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje waarin het Privacybeleid met hyperlink wordt voorgesteld, heeft aangevinkt. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie aan te gaan met RLM Traduction. Elk contract dat RLM Traduction en een Gebruiker bindt en betrekking heeft op de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is ondergeschikt aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de modaliteiten en beginselen beschreven in dit Privacybeleid, zijn persoonsgegevens die hij meedeelt op de Site of ter gelegenheid van door RLM Traduction aangeboden diensten, voor bovenvermelde doeleinden verwerkt en verzamelt.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking gebaseerd op de eerder gegeven toestemming.


6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet, bewaart de Verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Die termijn bedraagt in alle gevallen minder dan: 3 jaar.


7. Cookies

De Site gebruikt cookies om de Gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit verschaft de Gebruikers een betere navigatie-ervaring en verbetert de Site en haar inhoud. De doelstellingen en modaliteiten van de cookies zijn in dit artikel vastgelegd.

a. Algemene beginselen

Een “cookie” is een bestand dat, tijdens zijn bezoek aan de Site, tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, met het oog op een toekomstige verbinding. De server herkent het toestel van de Gebruiker dankzij de cookies. De cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee RLM Traduction samenwerkt. Sommige van de door RLM Traduction gebruikte cookies zijn nodig voor de goede werking van de Site, andere helpen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker kan de cookies personaliseren of uitschakelen door de instellingen van zijn browser te veranderen. Door gebruik te maken van de Site, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van de cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doelen

RLM Traduction gebruikt verschillende soorten cookies op de Site:

 • • Technische cookies: zij zijn noodzakelijk om de Site te laten functioneren, voor de communicatie van de ingevoerde gegevens en om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken.
 • • Cookies voor het meten van bezoekersstatistieken en doelgroepen: deze cookies maken herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal bezoekers op de Site over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het navigatiegedrag aangeven, zijn ze een efficiënt middel om de navigatie van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen e doen die hem kunnen interesseren. Ze stellen RLM Traduction ook in staat om eventuele bugs op de Site op te sporen en ze te herstellen.
 • • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde, ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld, de naam of de taal van de gebruiker)
 • • Tracking cookies: RLM Traduction maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van de Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken aan te maken. Deze statistieken helpen RLM Traduction om zijn Website te perfectioneren. Google geeft meer uitleg over deze cookies op volgend adres: https://policies.google.com/privacy?hl=fr


c. Bewaartermijn van de cookies

De cookies blijven bewaard tijdens de periode die nodig is voor de verwezenlijking van het beoogde doeleinde. Dit zijn de cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen, met hun bewaartermijn:

 • • _ga: 2 jaar
 • • _gid: tijdens de duur van de sessie
 • • _gat: tijdens de duur van de sessie


d. Beheer van de cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn harde schijf plaatst, is het voor hem gemakkelijk om ze te beheren of te verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. Hij kan zijn browser ook zo programmeren dat hij een bericht of kennisgeving ontvangt zodra een website cookies gebruikt, waarna hij zelf beslist of hij die al dan niet aanvaardt.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site niet op optimale wijze kan functioneren. Het zou kunnen dat sommigen delen van de Site niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker op die manier bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via onderstaande link(s).

Voor volgende browsers:

 • • Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • • Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • • Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker het gebruik van de cookies van Google Analytics weigert, kan hij de parameters van zijn browser in die zin aanpassen, via volgende Website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


8. Beperking van de verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke voor de verwerking

De Site kan links bevatten naar andere websites van derden die geen banden hebben met RLM Traduction. De inhoud van die websites en de naleving door die websites van de Wet en de Europese Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van RLM Traduction.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven opdat de minderjarige jonger dan 16 jaar informatie of persoonsgegevens op de Site openbaar zou mogen maken. RLM Traduction raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om hen op een verantwoord en veilig gebruik van internet te wijzen. De Verantwoordelijke voor de werking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens afkomstig van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens, vooral met betrekking tot hun leeftijd, die door minderjarigen worden opgegeven. Deze persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt door de Verantwoordelijke voor de verwerking indien de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

RLM Traduction is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens die het gevolg zouden zijn van een virus of computeraanvallen.


9. Beveiliging

De Verantwoordelijke voor de verwerking neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend veiligheidsniveau te garanderen voor de gegevensverwerking en -verzameling. Deze veiligheidsmaatregelen hangen af van de implementatiekosten gezien de aard, de context en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

De Verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van de standaard coderingstechnologie in de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.


10. Wijziging van het Privacybeleid

RLM Traduction behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ter zake. De gebruiker wordt dus gevraagd om het Privacybeleid regelmatig in te kijken om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen. De aangebrachte wijzigen zullen worden aangegeven op de Site of per mail verzonden, met het oog op hun tegenstelbaarheid.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van RLM Traduction worden gebracht.


12. Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de verwerking op volgend adres: info@rlmtraduction.com